AS-1

  • พยุงส่วนโค้งใต้ฝ่าเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยพยุ่ง เอ็นพังผืดใต้โค้งฝ่าเท้าด้วยการยกกระชับ
  • ถักทอแบบตาข่ายเพื่อให้ระบายอากาศ การถักทอแบบพิเศษแบบตาข่ายเพื่อการระบายอากาศและความกระชับที่พอดี
  • ถักขึ้นมาเป็นรูปส้นเท้า 3D การถักทอแบบพิเศษเป็นรูปเข้ากับส้นเท้า ป้องกันการเลื่อนหลุดในขณะวิ่ง
Category:
 

Description

  • พยุงส่วนโค้งใต้ฝ่าเท้า การถักทอแบบพิเศษเฉพาะ ช่วยพยุ่ง เอ็นพังผืดใต้โค้งฝ่าเท้าด้วยการยกกระชับ
  • ถักทอแบบตาข่ายเพื่อให้ระบายอากาศ การถักทอแบบพิเศษแบบตาข่ายเพื่อการระบายอากาศและความกระชับที่พอดี
  • ถักขึ้นมาเป็นรูปส้นเท้า 3D การถักทอแบบพิเศษเป็นรูปเข้ากับส้นเท้า ป้องกันการเลื่อนหลุดในขณะวิ่ง

Product Information

Additional information

Sport

Outdoor/Bike, Running

Injury

99